นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ และนายภานุสรณ์ เอี่ยมจันทร์ นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 12  โดยนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

Read more

บริการวิชาการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้

27 ธ.ค. 63 คณาจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงชุมชนกลุ่มรัฐวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้เพื่อผลิตเครื่องสำอาง ณ กลุ่มโกโก้อาจารย์ป๊อปเกษตรอินทรีย์ หลังสวน ชุมพร

Read more

นศ. เคมีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ISO 9001:2015 Requirement

นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม ISO 9001:2015 Requirement เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากร คือ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเคมี ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ตําบล ขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาเคมีร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ตําบล ขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

Read more

SRU camping 2021

บรรยากาศนักเรียนเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563

Read more

พิธีไหว้ครูสาขาเคมี

พิธีไหว้ครูหลักสูตรวทบ.เคมี และ คบ.เคมี จัดขึ้นในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ ห้อง sc 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น แต่งกายเยี่ยม Attachments LINE_MOVIE_1599129188137 (997 kB)

Read more