นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ และนายภานุสรณ์ เอี่ยมจันทร์ นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 12  โดยนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

Read more

นศ. เคมีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ISO 9001:2015 Requirement

นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม ISO 9001:2015 Requirement เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากร คือ

Read more

พิธีไหว้ครูสาขาเคมี

พิธีไหว้ครูหลักสูตรวทบ.เคมี และ คบ.เคมี จัดขึ้นในวันที่ 3 ก.ย. 2563 ณ ห้อง sc 101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น แต่งกายเยี่ยม Attachments LINE_MOVIE_1599129188137 (997 kB)

Read more

สาขาเคมีบริการจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มรส.

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาเคมีร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี

สาขาเคมีจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 ห้อง SC 105 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

นักศึกษาเคมีได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา

นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และนางสาวพรปรียา แจ้งอักษร นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาประพฤติดีแต่ยากจน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2563

Read more

นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3

นางสาวพรพิมล หนูมี และ นางสาวศิจิรัตน์ แสงตาขุน นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร. อรณิช เผือกคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอภาคบรรยาย ในงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ผลิตภัณฑ์สาขาเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2019

เชิญเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายของสาขาเคมี อาทิเช่น สบู่ขมิ้นชัน สบู่เปลือกมังคุด ลิปปาล์ม สไลม์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2019 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์   **สาขาเคมีมีบริการจัดกระเช้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Read more

โครงการพี่ติวน้อง 2019

อาจารย์ปณิดาร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 3 จัดโครงการพี่ติวน้องแก่น้องปี 1 เพื่อเตรียมสอบวิชาเคมี 1 ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more