อบรมการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง และ ผศ.นภาพร รัตนาถ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 4 สอนการทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 ในโครงการเข้าค่ายบูรณาการการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา จ.สุราษฎร์ธานี

Read more