อบรมเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเรื่อง “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more