ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทร 077 913333 ต่อ 1226 โทรสาร 077 913348

www.chemistry.sru.ac.th