ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทร 077 913333 ต่อ 1226 โทรสาร 077 913348

www.chemistry.sru.ac.th