อบรม ISO/IEC17025

27 ก.พ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมในหัวข้อ ISO/IEC17025 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในระบบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more

พัฒนาบุคลิกภาพ

20 ก.พ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรวางตัวได้เหมาะสม

Read more

ศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

14 ก.พ. 2561 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และศูนย์กำจัดมูลฝอย จ.ภูเก็ต

Read more