ประวัติสาขา

 

ราชพัดชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญาภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
Bachelor of  Science (Chemistry)