นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์

น.ส. ช่อทิพย์ รักเจริญกิจ และ น.ส. ณีรนุช นุ่นช่วย นักศึกษาสาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (3 เมษายน 2561)

Read more

นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลชนะเลิศ (ประเภทบรรยาย) งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

นายสุทธิศักดิ์ ปล้องนุ้ย นักศึกษาเคมี โดยมี ดร.อรณิช เผือกคง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอประเภทบรรยาย จากงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13-14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม อ.นภาพร รัตนาถ นายณัฐพันธ์ สงวศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมีชั้นปี 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ณ สาขาวิชาเคมี ชั้น 3  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Read more

นศ.ชั้นปี 1 ร่วมร้องเพลงในพิธีไหว้ครู 2562

11 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาเคมี เป็นตัวแทนร้องเพลงพระคุณที่สาม และครูในดวงใจ ในพิธีไหว้ครู มรส. ประจำปี 2562 # อนุสรา (ร้องนำ) เนตรนภา (ร่วมประสานเสียง)..(Cr.visual art. ภาพ)

Read more

กิจกรรม ไหว้ครู 62

11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

Read more

สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ Chemistry 62

27 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเคมีรุ่นพี่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ในสาขาวิชา

Read more