โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า       9 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ุ     6 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเนื้อหา  ไม่น้อยกว่า   90 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาแกน   25 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ   45 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   20 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     7 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต
 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต