อบรมเชิงปฏิบัติการ นร. ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3 มีนาคม 62 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในเรื่อง Titration: Determination of hardness in

Read more

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

  วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 สาขาวิชาเคมีโดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี (นักวิทยาศาสตร์) ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อน และดินตะกอนบริเวณโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน อ.พุนพิน เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในรายวิชาปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม เป็นกิจกรรมการบูรณนาการกับงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

Read more