กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13-14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม อ.นภาพร รัตนาถ นายณัฐพันธ์ สงวศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมีชั้นปี 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ณ สาขาวิชาเคมี ชั้น 3  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Read more

นศ.ชั้นปี 1 ร่วมร้องเพลงในพิธีไหว้ครู 2562

11 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาเคมี เป็นตัวแทนร้องเพลงพระคุณที่สาม และครูในดวงใจ ในพิธีไหว้ครู มรส. ประจำปี 2562 # อนุสรา (ร้องนำ) เนตรนภา (ร่วมประสานเสียง)..(Cr.visual art. ภาพ)

Read more

กิจกรรม ไหว้ครู 62

11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

Read more

สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ Chemistry 62

27 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเคมีรุ่นพี่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ในสาขาวิชา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ นร. ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3 มีนาคม 62 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในเรื่อง Titration: Determination of hardness in

Read more

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

  วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 สาขาวิชาเคมีโดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี (นักวิทยาศาสตร์) ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อน และดินตะกอนบริเวณโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน อ.พุนพิน เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในรายวิชาปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม เป็นกิจกรรมการบูรณนาการกับงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

Read more

สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “Chemistry on tour ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนไชยาวิทยา

โครงการ Chemistry on tour ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากร ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ดร. อรณิช เผือกคง ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่

Read more

อบรมเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

สาขาเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเรื่อง “อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (STEM) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60 ให้ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา ต้องเป็นรูปชุดครุยเท่านั้น ให้สแกนรูปส่งมาทาง E-MAIL tabian.sru@gmail.com เตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.sru.ac.th/2018/09/06/congratulations-sru61/

Read more