นศ. เคมีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ISO 9001:2015 Requirement

นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม ISO 9001:2015 Requirement เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากร คือ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ

Read more