อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง
ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ. ดร. รัตนา  วงศ์ชูพันธ์
ผศ. ดร. รัตนา วงศ์ชูพันธ์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร. ลักษมี  ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ
ผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ช่วยธรรมกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ. ดร. มาริสา  อินทวงศ์
ผศ. ดร. มาริสา อินทวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.อุบลทา  สมมารถ
ผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.นภาพร รัตนาถ
ผศ.นภาพร รัตนาถ
กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์
กรรมการบริหารหลักสูตร
ดร. ชุติมา  เสพย์ธรรม
ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร. อรณิช เผือกคง
ดร. อรณิช เผือกคง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.โชติกา ภู่พงศ์
ดร.โชติกา ภู่พงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.อานนท์  ชูแก้ว
ดร.อานนท์ ชูแก้ว
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร