ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ และทักษะทางเคมีไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาคด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

  1.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป็นเลิศในด้านความรู้ในสาขาที่ศึกษา มีระบบคิดที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความเป็นไทยวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านแ
  2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  3. บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาสู่ชุมชนโดยคลินิกเทคโนโลยี
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  5. เรียนรู้และส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
  6.  ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น