บริการวิชาการกลุ่มผู้ปลูกโกโก้

27 ธ.ค. 63 คณาจารย์ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงชุมชนกลุ่มรัฐวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังปัญหาหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้เพื่อผลิตเครื่องสำอาง ณ กลุ่มโกโก้อาจารย์ป๊อปเกษตรอินทรีย์ หลังสวน ชุมพร

Read more