สาขาเคมีบริการจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มรส.

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาเคมีร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์มอบแก่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Read more

โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี

สาขาเคมีจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 ห้อง SC 105 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

นักศึกษาเคมีได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา

นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และนางสาวพรปรียา แจ้งอักษร นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาประพฤติดีแต่ยากจน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2563

Read more

นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3

นางสาวพรพิมล หนูมี และ นางสาวศิจิรัตน์ แสงตาขุน นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร. อรณิช เผือกคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอภาคบรรยาย ในงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more