คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี (วท.บ.เคมี) ประกอบด้วย

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00

2. เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

3. มีความประพฤติดี

4. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

6. ยึดมั่นต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย