ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเคมี ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ตําบล ขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สาขาเคมีร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ตําบล ขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

Read more

SRU camping 2021

บรรยากาศนักเรียนเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ SRU Rajabhat Camping 2021 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563

Read more