อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก

วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธาตุ สารประกอบและการแยกสารเบื้องต้น และการสกัดด้วยตัวทำละลายและการใช้กรวยแยก ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 โรงเรียนบ้านนาสาร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี