ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้

17-18 ก.ค. 2564 อาจารย์และนักศึกษาเคมีร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ผสมเนยโกโก้ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปโกโก้ วิสาหกิจชุมชนตลาดหลังสวน จังหวัดชุมพร