นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ และนายภานุสรณ์ เอี่ยมจันทร์ นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนครั้งที่ 12  โดยนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ชนิดอัลคาไลน์ โดยผ่านกระบวนการเหนี่ยวนําให้เกิดการกราฟต์ด้วยรังสีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล”