นศ. เคมีชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ISO 9001:2015 Requirement

นักศึกษาเคมี ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรม ISO 9001:2015 Requirement เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยมีวิทยากร คือ อ.มนัส สนพิพัฒน์ จากบริษัท เอ็นคิวเอ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการบริการวิชาการแก่นักศึกษา โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบผ่านการฝึกอบรม ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่ง
:
ที่มา กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์/รายงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ภาพ/ข่าว
#งานสื่อสารองค์กร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี