โครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี

สาขาเคมีจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ นักศึกษาสาขาเคมี วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 ห้อง SC 105 ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี