นักศึกษาเคมีได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและทุนการศึกษา

นายพีรพงษ์ พรหมเจริญ นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี และนางสาวพรปรียา แจ้งอักษร นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาประพฤติดีแต่ยากจน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม 2563