นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3

นางสาวพรพิมล หนูมี และ นางสาวศิจิรัตน์ แสงตาขุน นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 โดยมี ดร. อรณิช เผือกคงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอภาคบรรยาย ในงานเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (4 มีนาคม 2563)