กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13-14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม อ.นภาพร รัตนาถ นายณัฐพันธ์ สงวศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมีชั้นปี 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ณ สาขาวิชาเคมี ชั้น 3  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี