อบรมเชิงปฏิบัติการ นร. ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3 มีนาคม 62 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในเรื่อง Titration: Determination of hardness in water