สาขาวิชาเคมีจัดโครงการ “Chemistry on tour ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนไชยาวิทยา

โครงการ Chemistry on tour ครั้งที่ 2 โดยทีมวิทยากร ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ดร. อรณิช เผือกคง ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ นักศึกษาเคมีชั้นปีที่ 2 และ 3 จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไชยาวิทยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561