ผลิตภัณฑ์สาขาเคมี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2019

เชิญเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายของสาขาเคมี อาทิเช่น สบู่ขมิ้นชัน สบู่เปลือกมังคุด ลิปปาล์ม สไลม์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2019 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์   **สาขาเคมีมีบริการจัดกระเช้าที่ระลึกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Read more

โครงการพี่ติวน้อง 2019

อาจารย์ปณิดาร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเคมีชั้นปีที่ 3 จัดโครงการพี่ติวน้องแก่น้องปี 1 เพื่อเตรียมสอบวิชาเคมี 1 ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more

รางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น วันสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น วันสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3 เมษายน 2561

Read more

นักศึกษาสาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย)

งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

13-14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.ชุติมา เสพย์ธรรม อ.นภาพร รัตนาถ นายณัฐพันธ์ สงวศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมีชั้นปี 3 ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฏร์ธานี ณ สาขาวิชาเคมี ชั้น 3  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Read more

นศ.ชั้นปี 1 ร่วมร้องเพลงในพิธีไหว้ครู 2562

11 กรกฎาคม 2562 นักศึกษาชั้นปี 1 สาขาเคมี เป็นตัวแทนร้องเพลงพระคุณที่สาม และครูในดวงใจ ในพิธีไหว้ครู มรส. ประจำปี 2562 # อนุสรา (ร้องนำ) เนตรนภา (ร่วมประสานเสียง)..(Cr.visual art. ภาพ)

Read more

กิจกรรม ไหว้ครู 62

11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาเคมีจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

Read more

สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ Chemistry 62

27 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเคมีรุ่นพี่ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่ เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ในสาขาวิชา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ นร. ชั้น ม.4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

3 มีนาคม 62 สาขาวิชาเคมี โดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และนักศึกษาเคมี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในเรื่อง Titration: Determination of hardness in

Read more

บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

  วันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 สาขาวิชาเคมีโดย ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์ และนายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี (นักวิทยาศาสตร์) ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำพุร้อน และดินตะกอนบริเวณโดยรอบบ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน อ.พุนพิน เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีในรายวิชาปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม เป็นกิจกรรมการบูรณนาการกับงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562

Read more