นักศึกษาเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวพรพิมล หนูมี และ นางสาวศิจิรัตน์ แสงตาขุน นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคบรรยาย โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (4 มีนาคม 2563)