นักศึกษาเคมีคว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์

น.ส. ช่อทิพย์ รักเจริญกิจ และ น.ส. ณีรนุช นุ่นช่วย นักศึกษาสาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช (3 เมษายน 2561)