รางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น วันสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
วันสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 เมษายน 2561