นักศึกษาสาขาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย)

งานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 “The 2nd Regional Undergraduate Conference on Science and Technology” วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 – 16.30 น.