กรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ (ประจำปี 2561)

17 สิงหาคม 2561

อาจารย์สาขาวิชาเคมีร่วมเป็นกรรมการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ 4 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561