อบรม ISO/IEC17025

27 ก.พ. 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมในหัวข้อ ISO/IEC17025 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในระบบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ