พัฒนาบุคลิกภาพ

20 ก.พ. 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรวางตัวได้เหมาะสม