ศึกษาดูงาน เตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

14 ก.พ. 2561

อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และศูนย์กำจัดมูลฝอย จ.ภูเก็ต