แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ Strategic development of germinated sweet corn using microwave drying

Kwant Pracha, Oraporn Bualuang: แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ Strategic development of germinated sweet corn using microwave drying. ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” , 2011.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{Oraporn-013,
  title = {แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ Strategic development of germinated sweet corn using microwave drying},
  author = {Kwant Pracha and Oraporn Bualuang},
  editor = {ขวัญตา ประชา and อรภรณ์ บัวหลวง},
  year = {2011},
  date = {2011-06-18},
  publisher = {การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” },
  organization = {ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา },
  keywords = {ข้าวโพดหวานงอก},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }