อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ. ดร. รัตนา  วงศ์ชูพันธ์
ผศ. ดร. รัตนา วงศ์ชูพันธ์
กรรมการหลักสูตร
ผศ. ดร. มาริสา  อินทวงศ์
ผศ. ดร. มาริสา อินทวงศ์
กรรมการหลักสูตร
ดร.อานนท์  ชูแก้ว
ดร.อานนท์ ชูแก้ว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร. ชุติมา  เสพย์ธรรม
ดร. ชุติมา เสพย์ธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ปณิดา  รัตนรังษี
อาจารย์ปณิดา รัตนรังษี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร. ลักษมี  ชัยเจริญวิมลกุล
ผศ.ดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร.อุบลทา  สมมารถ
ผศ.ดร.อุบลทา สมมารถ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร. อรณิช เผือกคง
ดร. อรณิช เผือกคง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์
ดร.นิภาภรณ์ มีพันธุ์
กรรมการหลักสูตร
ดร.โชติกา ภู่พงศ์
ดร.โชติกา ภู่พงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นางสาวนภาพร รัตนาถ
นางสาวนภาพร รัตนาถ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง
ผศ.ดร.อรภรณ์ บัวหลวง
กรรมการหลักสูตรและเลขานุการ