ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-cotent/uploads/sites/44/2016/01strong><http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
ชื่อหลักสูตร<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01strong><http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> ภาษาไทย<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> ภาษาอังกฤษ<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> Master’s Degree Program of Science in Mathematics Education<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
ชื่อปริญญา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01strong><http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> ภาษาไทย<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> ภาษาอังกฤษ<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td> Master’s of Science (Mathematics Education)<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tbody>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01table>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
 <http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01td>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tr>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01tbody>
<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01table>
ปรัชญาของหลักสูตร<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01strong>หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตและพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความ เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01strong>

เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

1. ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

2. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์


ระบบการจัดการศึกษา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01strong>

 • ระบบการศึกษา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01li>
  <http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01ul>
  ใช้ในระบบศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2ภาคเรียนและอาจมีภาคฤดูร้อน (ถ้ามีความจำเป็น) หนึ่งภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

  • ระยะเวลาการเรียน<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01li>
   <http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01ul>
   ใช้ระยะเวลาเรียนในรายวิชาต่างๆ 3 ภาคเรียนและลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนที่ 4 นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

   • การลงทะเบียนเรียน<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01li>
    <http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01ul>
    การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

    • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา<http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01li>
     <http://202.29.18.37/chemistry/wp-content/uploads/sites/44/2016/01ul>
     1. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ2.การสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้2.1 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร

     2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาต่างๆ ที่เรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

     2.3 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

     2.4 ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์