ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้