งานวิจัย/บทความวิชาการ

Journal Articles

Oraporn Bualuang; Daniel I. Onwude; Aneesah Uso; Kankulnat Peerachaakkarachai; Pimpalak Mora; Suphak Dulsamphan; Pairot Sena

Determination of drying kinetics, some physical and antioxidant properties of papaya seeds undergoing microwave vacuum drying Journal Article

Journal of Food Process Engineering, pp. e13176, 2019.

Links | BibTeX

Nipaporn Meepun; Suphawuth Siriket

Yield and Some Nutritional Elements of Pleurotus sajor-caju Cultivated with Golden Apple Snail Supplement Journal Article

Naresuan University Journal: Science and Technology, 27 (2), pp. 58-67, 2019.

Abstract | Links | BibTeX

M Intawongse; N Kongchouy; JR Dean

Bioaccessibility of heavy metals in the seaweed Caulerpa racemosa var. corynephora: Human health risk from consumption Journal Article

Instrumentation Science & Technology, pp. 1-17, 2018.

BibTeX

Oraporn Bualuang; Daniel Iroemeha Onwude; Kwanta Pracha

Microwave drying of germinated corn and its effect on phytochemical properties Journal Article

Journal of the Science of Food and Agriculture, 97 , pp. 2999-3004, 2017.

Abstract | BibTeX

N Kumpan; T Poonsawat; L Chaicharoenwimolkul; S Pornsuwan, ...

Ferrocenated nanocatalysts derived from the decomposition of ferrocenium in basic solution and their aerobic activities for the rapid decolorization of methylene blue and the … Journal Article

RSC Advances , 7 (10), pp. 5759-5763, 2017.

BibTeX

Oranit Phuakkong; Milica Sentic; Haidong Li; Chompunuch Warakulwit; Jumras Limtrakul; Neso Sojic; Alexander Kuhn; Valérie Ravaine; Dodzi Zigah

Wireless synthesis and activation of electrochemiluminescent thermoresponsive janus objects using bipolar electrochemistry Journal Article

langmuir, 32 (49), pp. 12995-13002, 2016.

BibTeX

Chotika Jeerapong; Worrapong Phupong; Phuwadol Bangrak; Warin Intana; Patoomratana Tuchinda

Trichoharzianol, a New Antifungal from Trichoderma harzianum F031 Journal Article

J. Agric. Food Chem., 63 (14), pp. 3704–3708, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Napaporn Rattanat; Kanjana Yodmora

Development and Validation of an UV-Visible Method for the Determination of β-Carotene in the Leafy Vegetables in Thailand Journal Article

1033-1034 , pp. 652-657, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Oraporn Bualuang; Kamonrat Thamphueak

Effect of Hot Air Convection Drying Temperatures on Physical and Chemical Properties of Germinated Sweet Corn Journal Article

Advanced Materials Research, 1033-1034 , pp. 663-668 , 2014.

BibTeX

S Sukkaew; P Pripdeevech; C Thongpoon; T Machan; Rattana Wongchuphan

Volatile constituents of Murraya koenigii fresh leaves using headspace solid phase microextraction--gas chromatography-mass spectrometry Journal Article

Natural product communications, 9 (12), pp. 1783-1786, 2014.

BibTeX

Nipaporn Meepun; Nattapan Saguansakbaramee; Rattana Wongchuphan

Analysis of lead and cadmium contents in local vegetables in Surat Thani, Thailand. Journal Article

Walailak J Sci & Tech., 11 (6), pp. 455-461, 2014.

BibTeX

Nipaporn Meepun; Suphawuth Siriket; Saravut Dejmanee

Adsorptive Stripping Voltammetry for Determination of Cadmium in the presence of Cupferron on a Nafion-coated Bismuth Film Electrode Journal Article

Int. J. Electrochem. Sci., 7 , pp. 10582 - 10591, 2010.

Abstract | BibTeX

VatcharinRukachaisirikul; Ubonta Sommart; SouwalakPhongpaichit; JariyaSakayaroj; KanyawimKirtikar

Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15 Journal Article

Phytochemistry, 69 (3), pp. 783-787, 2007.

BibTeX

Conferences

Oraporn Bualuang; Kamonrat Thamphueak; Siriyakorn Nakphrom

Hot air drying of germinated yellow corn and purple corn on total phenolics, total flavonoids and antioxidant activity Conference

Kuala Lumpur, Malaysia Proceedings of The 8th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2015), 2015.

BibTeX

Kwant Pracha; Oraporn Bualuang

แนวทางการพัฒนาข้าวโพดหวานงอกด้วยการอบแห้งไมโครเวฟ Strategic development of germinated sweet corn using microwave drying Conference

ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2” , 2011.

BibTeX